Son activités

 • Carte Interactive

  TIPOS DE PLANOS

  Carte Interactive

  Coloca cada tipo de plano en la parte que corresponda del esquema

 • Mots Roulette

  ROSCO 5

  Mots Roulette

  ROSCO 5 para 2ºESO

 • Mots Roulette

  ROSCO 4

  Mots Roulette

  ROSCO 4 para 2ºESO

 • Mots Roulette

  ROSCO 3

  Mots Roulette

  ROSCO 3 para 2ºESO

 • Mots Roulette

  ROSCO 2

  Mots Roulette

  ROSCO 2 para 2ºESO

 • Mots Roulette

  ROSCO 1

  Mots Roulette

  Rosco 1 para 2ºESO

 • Mots Croisés

  Tipus de planols I

  Mots Croisés

  No es posen les titlles. La ç no existeix. Escriu "C" En els projectes tecnològics, s'utilitzen diversos tipus de planols. En aquests mots encreuats trobaràs alguns d'ells.

 • Carte Interactive

  Indica en qué columna introduciremos cada información / Indica en quina columna introduirem cada informació

 • Relier Colonnes

  Indica qué tipo de planos corresponde a cada imagen / Indica quin tipus de planols correspon a cada imatge

 • Mots Croisés

  Tipos de planos I

  Mots Croisés

  No se ponen las tildes. En los proyectos tecnológicos, se utilizan varios tipos de planos. En este crucigrama encontrarás algunos de ellos.

 • Relier Colonnes

  Fases Proceso Tecnologico 2

  Relier Colonnes

  Relaciona cada imagen con el texto correspondiente

 • Carte Interactive

  Fases Proceso Tecnologico 1

  Carte Interactive

  Indica en qué fase se realiza cada una de las siguientes acciones

 • Mots Roulette

  Eines del taller (5)

  Mots Roulette

  Eines

 • Test

  Elige la herramienta ideal para cada aplicación

 • Mots Roulette

  Herramientas

 • Relier

  Asigna a cada herramienta el grupo al que corresponde

 • Mots Mêlés

  Inventors

  Mots Mêlés

  Son persones importants que al llarg de la història han fet grans aportacions per a millorar la vida del ser humà.

 • Mots Mêlés

  Inventores

  Mots Mêlés

  Son personas importantes que a lo largo de la historia han hecho grandes aportaciones para mejorar la vida del ser humano.

 • Relier Colonnes

  Herramientas del taller (3)

  Relier Colonnes

  Relaciona cada herramienta con su imagen

 • Relier Colonnes

  Herramientas del taller (2)

  Relier Colonnes

  Relaciona las herramientas con su imagen

 • Relier Colonnes

  Herramientas del taller (1)

  Relier Colonnes

  Relaciona las herramientas con su imagen

 • Mots Roulette

  Tecno 1ESO (2)

  Mots Roulette

  Conceptos tratados en 1ºESO de la asignatura de Tecnología

 • Mots Croisés

  Actividad para trabajar la segunda parte del tema de la madera.

 • Mots Roulette

  Tecno 1ESO

  Mots Roulette

  Conceptos vistos durante el curso de 1ºESO en tecnología

 • Relier Mosaique

  Materiales y Productos

  Relier Mosaique

  EJERCICIO 4. Relaciona cada producto tecnológico con el material del que se ha fabricado. La contraseña que desbloquea la pista oculta 2 es "camaleon".

 • Compléter

  EJERCICIO 3. Completa los huecos para indicar correctamente de qué tipo es cada una de las siguientes materias primas

 • Carte Interactive

  Mat.Primas - materiales - prod

  Carte Interactive

  EJERCICIO 2: Agrupa los recursos naturales con sus materias primas, materiales y productos correspondientes.

 • Mots Mêlés

  Tipos de Maderas

  Mots Mêlés

  Las maderas pueden ser de muchos tipos.