Son activités

  • Mots Mêlés

    Temps verbals

    Mots Mêlés

    Busca els diferents tipus de temps verbals en passat.

  • Relier

    En aquest joc has de relacionar les paraules amb s sonora o s sorda