Son activités

 • Carte Interactive

  Chủ đề 5.3

  Carte Interactive

  Các kỹ thuật đàm phán trực tiếp

 • Test

  Phân tích các thông tin thu thập để xây dựng chiến lược đàm phán hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

 • Relier

  Tổng quan về đàm phán trong kinh doanh quốc tế

 • Carte Interactive

  Chủ đề 7.2

  Carte Interactive

  Quy trình các bước nhập khẩu hàng hóa

 • Carte Interactive

  Chủ đề 7.1

  Carte Interactive

  Quy trình các bước xuất khẩu hàng hóa

 • Video Quiz

  Chủ đề 6.1

  Video Quiz

  Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)

 • Relier Mosaique

  Chủ đề 6.2

  Relier Mosaique

  Vận đơn đường biển (Bill of Lading -B/L)

 • Compléter

  Chủ đề 4.3

  Compléter

  Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ

 • Mots Croisés

  CHỦ ĐỀ 4.2

  Mots Croisés

  Phương thức Nhờ thu

 • Mots Croisés

  CHỦ ĐỀ 4.1

  Mots Croisés

  Phương thức CAD

 • Test

  Nội dung các điều kiện & điều khoản của một HĐMBHHQT

 • Relier

  Tổng quan về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

 • Test

  Nội dung các điều kiện Incoterms 2010

 • Relier

  Phân chia chi phí giữa hai bên mua bán trong Incoterms

 • Relier Colonnes

  Chủ đề 1.2

  Relier Colonnes

  CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NGOẠI THƯƠNG

 • Relier

  Các hình thức xuất nhập khẩu hàng hóa

 • Mots Roulette

  CHỦ ĐỀ 8.2; 8.3

  Mots Roulette

  CHƯƠNG 8: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ TOÀN CẦU

 • Relier

  Chương 8: Hệ thống tài chính và tiền tệ toàn cầu - HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ

 • Relier

  Chương 5: Đạo đức trong KDQT -Tháp hành vi đạo đức

 • Relier

  chương 5: ĐẠO ĐỨC TRONG KDQT -VẤN ĐỀ VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG KDQT

 • Relier

  CHƯƠNG 5: ĐẠO ĐỨC TRONG KDQT- CÁC KHÁI NIỆM

 • Mots Roulette

  CHỦ ĐỀ 4.1& 4.2

  Mots Roulette

  Chương 4: SỰ KHÁC BIỆT VỀ VĂN HÓA- CÁC KHÁI NIỆM

 • Mots Croisés

  CHỦ ĐỀ 3.1& 3.2

  Mots Croisés

  CHƯƠNG 3: SỰ KHÁC BIỆT VỀ CHÍNH TRỊ- PHÁP LUẬT TRONG KDQT - CÁC KHÁI NIỆM

 • Compléter

  CHỦ ĐỀ 3.1

  Compléter

  CHƯƠNG 3: SỰ KHÁC BIỆT VỀ CHÍNH TRỊ- PHÁP LUẬT TRONG KDQT- Hệ thống chính trị

 • Test

  CHƯƠNG 7: ĐẦU TƯ QUỐC TẾ - hình thức FDI và liên doanh hợp tác quốc tế

 • Relier Colonnes

  CHỦ ĐỀ 7.2

  Relier Colonnes

  CHƯƠNG 7: ĐẦU TƯ QUỐC TẾ - phân loại FDI ttheo ngành (FDI chiều dọc, FDI chiều ngang, và FDI tổ hợp)

 • Relier Mosaique

  CHƯƠNG 6: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - MÔ HÌNH NĂM LỰC CỦA M. PORTER Một quốc gia muốn thành công trên thị trường quốc tế trong một ngành nào đó thì cần xem xét hàm gồm năm yếu tố sau nhằm xây dựng lợi thế c...

 • Test

  CHƯƠNG 6: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Các học thuyết TMQT lý giải tại sao các quốc gia tham gia vào TMQT và tham gia với cơ cấu như thế nào.

 • Mots Mêlés

  CHỦ ĐỀ 4.1

  Mots Mêlés

  Chương 4: SỰ KHÁC BIỆT VỀ VĂN HÓA - Các yếu tố quyết định đến sự khác biệt văn hóa giữa các quốc gia

 • Video Quiz

  Chương 2: KDQT- Lợi ích khi tham gia vào KDQT

 • Mots Mêlés

  CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH QUỐC TẾ (KDQT) CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH QUỐC TẾ

 • Relier Colonnes

  CHỦ ĐỀ 1.3

  Relier Colonnes

  CHƯƠNG 1: TOÀN CẦU HÓA TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HÓA

 • Mots Croisés

  CHỦ ĐỀ 1.1 &1.2

  Mots Croisés

  CHƯƠNG 1: TOÀN CẦU HÓA VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TOÀN CẦU HÓA

 • Ordonner les Mots

  hai nhân tố chính thúc đây toàn cầu hóa

 • Mots Mêlés

  O CHU DA CHIEU

  Mots Mêlés

  O CHU DA CHIEU

 • Relier Mosaique

  tro choi ghep hinh

  Relier Mosaique

  tro choi ghep hinh

 • Mots Croisés

  tro choi o chu

  Mots Croisés

  tro choi o chu

 • Relier Colonnes

  th-label

  Relier Colonnes

  th-label

 • Video Quiz

  thudtt-video quiz

  Video Quiz

  thudtt-video quiz