Créer une activité
Jouer Mots Mêlés
ENUMERACION
ALITERACION
PROSOPOPEYA
HIPERBATON
ANTITESIS
METONIMIA
PLEONASMO
METAFORA
ANAFORA
IRONIA
SIMIL
P
Z
Z
A
E
D
Q
A
R
L
A
U
I
P
J
E
L
P
L
E
O
N
A
S
M
O
A
L
Z
Q
Q
I
J
Y
I
S
M
C
K
X
Z
U
K
R
R
D
I
S
R
F
I
H
I
N
A
H
X
L
U
B
O
X
F
J
I
O
F
A
N
J
J
O
H
P
U
V
M
F
F
X
R
S
N
O
A
O
Y
U
A
J
I
N
W
I
A
O
O
F
E
I
C
L
I
A
O
M
R
K
P
A
S
N
T
E
U
T
A
W
I
C
R
C
U
E
U
N
E
Z
A
R
O
O
I
X
G
T
A
M
S
M
P
T
E
O
R
F
C
D
Q
T
Q
N
E
R
E
A
V
O
K
A
U
E
B
O
Z
I
N
M
K
R
E
T
L
I
A
E
J
F
O
I
A
S
H
A
U
A
A
M
O
H
K
H
N
A
Z
O
J
Y
T
O
V
I
S
C
U
N
B
J
M
M
X
O
Q
R
K
S
O
S
N
O
I
N
I
L
D
U
L
E
F
Q
E
A
B
P
N
Q
A
O
E
M
G
L
B
P
R
O
S
O
P
O
P
E
Y
A
N
C
I
C
A
A
I
F
A
K
K
P
I
Z
W
H
T
C
R
A
S
N
U
B
O
N
J
I
V
E
U
R
U
O
E