Créer une activité
Jouer Compléter
L'aparell excretor presenta dues funcions principals : ____________________ de productes de rebuig i ____________________ o manteniment del medi intern constant .
Els principals productes de rebuig són : ____________________ ____________________ ____________________ ( excretat a través de les superfícies respiratòries ) , ____________________ , sals minerals , pigments biliars i ____________________ ____________________ . Aquests són productes molt tòxics i poden ser excretats en forma de amoníac ( animals ____________________ ) , ____________________ ____________________ ( animals uricotèlics ) o urea ( animals ____________________ ) .
Els òrgans excretors més importants de l'ésser humà són els ____________________ , però en tenim d'altres com són els ____________________ , les glàndules sudorípares i el fetge .
L'aparell urinari consta de dos ____________________ i uns conductes : ____________________ , ____________________ ____________________ i ____________________ .
La funció principal dels ronyons és al formació de ____________________ . És un procés que consta de tres etapes : ____________________ ____________________ , ____________________ tubular i ____________________ .
Pel que fa a la resta de vertebrats , en el peixos d'aigua dolça es produeix un flux d'aigua cap a ____________________ del seu cos per osmosi , ja que la concentració del medi intern és ____________________ que la del medi extern . En els peixos d'aigua salada passa el ____________________ .