Son activités

  • Mots Mêlés

    Heograpiya

    Mots Mêlés

    Hatiin ang klase sa apat na pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng papel na naglalaman ng "word hunt" puzzle. Bawat pangkat ay hahanapin sa puzzle ang mga salitang may kinalaman sa heograpiya ng daigdi...